VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen Skanderborg Kulturhus

Revideret marts 2015

§ 1 Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Foreningen Skanderborg Kulturhus med hjemsted i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er
at understøtte Kulturhuset som markant samlingssted for både kulturelle og øvrige arrangementer i Skanderborg Kommune,
at stimulere, arrangere og fremme et bredt udbud af kulturelle aktiviteter,
at tilskynde til den bedst mulige udnyttelse af Kulturhusets faciliteter,
at varetage den daglige drift og herunder sikre, at driften af Kulturhuset baseres på frivilliges engagement og arbejdsindsats.

§ 3 Foreningens fysiske afgrænsning

3.1 Skanderborg Kulturhus er en kommunalt ejet ejendom, der omfatter bibliotek, biograf, café, teatersal, foredragssal, mødelokaler m.v. Foreningen har jf. aftale med Skanderborg Kommune ansvaret for alle forhold vedr. driften af Kulturhuset. Skanderborg Bibliotek er et selvstændigt driftsområde.

§ 4 Medlemskreds

4.1 Privatpersoner, foreninger, institutioner og firmaer kan opnå medlemskab af Foreningen Skanderborg Kulturhus.

§ 5 Kontingent

5.1 Det årlige kontingent, som medlemmerne skal betale, fastsættes på hvert års generalforsamling for det følgende medlemsår. Medlemsåret løber fra 1. april til 31. marts.

5.2 Et medlemskab ophæves, såfremt kontingentet efter betalingsanmodning og efterfølgende varsel ikke er betalt inden 1. juli i medlemsåret.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig begæring af mindst 2/3 af medlemmerne. Begæringen tilstilles formanden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

6.4 Generalforsamlinger indvarsles skriftligt, pr mail eller ved annoncering i et i Skanderborg udkommende medie med mindst 21 dages varsel og højest 3 måneders varsel. Sammen med indvarsling skal følge dagsorden.

6.5 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden samt forelæggelse af handlingsplan.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Orientering fra brugergrupper.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter inden for de i § 7 anførte kategorier.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

6.6 Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgte dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

6.7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.8 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen, således at der efter tur afgår 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Ethvert møde- og stemmeberettiget medlem er valgbar til bestyrelsen.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.

6.9 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i § 13 og 14 anførte tilfælde.

Hver juridisk person har én stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning medmindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog altid foregå skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.10 Der føres referat over samtlige forhandlinger på generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten og referenten.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Til varetagelse af den daglige ledelse vælges en bestyrelse på 7 personer.

7.2 Det skal søges sikret, at bestyrelsen har følgende sammensætning:
2 personer med tilknytning til Skanderborg Kommunes erhvervsliv,
3 personer med tilknytning til Skanderborg Kommunes kulturliv
og derudover yderligere 2 personer.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden leder forhandlingerne ved møderne, der afholdes efter behov ved formandens indkaldelse. Bestyrelsesmøde skal herudover afholdes, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skal føres referat over forhandlingerne på møderne.

7.5 Bestyrelsen kan beslutte, at der nedsættes et forretningsudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Daglig drift

8.1 Bestyrelsen kan ansætte fornødent personale. Der oprettes i så fald særskilte ansættelsesaftaler med personalet.

8.2 Kulturhusets daglige drift foregår i et samarbejde mellem frivillige fra Kulturhusets grupper, ansat personale og bestyrelsens forretningsudvalg.

8.3 Bestyrelsen kan i denne sammenhæng uddelegere ledelseskompetence.

§ 9 Arrangementsafvikling

9.1 Kulturhuset må anvendes til alle typer af arrangementer. Kulturelle aktiviteter har fortrinsret til husets faciliteter. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der har den endelige afgørelse.
Bestyrelsen har ret til at afvise arrangementer, såfremt disses afholdelse må anses for at stride imod Kulturhusets interesser.
Den enkelte arrangør bærer selv fuldt ud den økonomiske risiko for arrangementets afvikling. Det påhviler arrangøren selv at søge eventuel økonomisk støtte fra offentlige eller private midler.

9.2 Arrangementer, hvori foreningen har en driftsøkonomisk risiko, kan alene afholdes med bestyrelsens forudgående accept.

9.3 Reservation af lokalerne kan ske løbende. Dog kan foreningen fastsætte bestemte tidsterminer, afhængig af arrangementstype. De nærmere retningslinjer herfor fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 Leje m.v.

10.1 Bestyrelsen fastsætter priser for leje af Kulturhusets lokaler

10.2 Såfremt et arrangement kræver særskilt teknisk assistance til f. eks. lys eller lyd betales der særskilt herfor efter nærmere retningslinjer.

§ 11 Aftaler

11.1 Bestyrelsen bemyndiges til at indgå driftsaftale med Skanderborg Kommune om alle forhold vedrørende driften af Kulturhuset.

11.2 Bestyrelsen bemyndiges til at indgå forpagtningsaftale med caféen. Forpagtningsaftalen kan indeholde eksklusivaftale vedr. levering af mad og drikkevarer.

11.3 Bestyrelsen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale med Skanderborg Bibliotek om udførelsen af konkrete driftsmæssige opgaver.

11.4 Bestyrelsen bemyndiges til at indgå andre aftaler vedrørende Kulturhusets drift.

§ 12 Tegningsregel

12.1 Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens formue skal være anbragt i pengeinstitut eller i obligationer og skal være rentebærende. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 13 Vedtægtsændringer

13.1 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på en ordinær generalforsamling fremmødte stemmer herfor.

13.2 Vedtagne vedtægtsændringer træder først i kraft efter godkendelse af Skanderborg Byråd.

§ 14 Foreningens opløsning.

14.1 Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte stemmer derfor.

14.2 Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue kulturelle formål. Generalforsamlingen beslutter ved simpel stemmeflerhed, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, efter at opløsning er besluttet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2015.
Paul Lorenzen, dirigent
Godkendt af Byrådet Skanderborg Kommune ved mødet den 27. maj 2015